ALGEMENE VOORWAARDEN POWERFUL MIND & BODY

Artikel 1. Definities

Aanbieding: iedere aanbieding, offerte en korting van Powerful Mind & Body.;

Afnemer: een (rechts)persoon met wie Powerful Mind & Body.; een Overeenkomst heeft gesloten;

Diensten: werkzaamheden die Powerful Mind & Body verricht althans laat verrichten in opdracht van of ten behoeve van Afnemer;

Koop op afstand: de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is zoals bepaald in artikel 7:46a van het Burgerlijk Wetboek en in samenhang gelezen met artikel 7:5 van het Burgerlijk Wetboek;

Opleiding: door of in opdracht van Powerful Mind & Body verzorgde of georganiseerde trainingen, workshops en cursussen van een of meer dagdelen;

Overeenkomst: een (schriftelijke) overeenkomst tussen Powerful Mind & Body en Afnemer tot de levering van een Dienst of een Product tegen betaling door Afnemer van de geldende prijs;

Powerful Mind & Body

Powerful Mind & Body is  gevestigd aan de Marius Bauerstraat 233a, 1062AK Amsterdam,

KvK-nummer 70105456

 

Partijen:

Powerful Mind & Body en Afnemer

Product: Abonnementen, losse trainingen, trainings- en voedingsadviezen, rittenkaarten, trainingsmaterialen en andere benodigdheden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Aanbieding, Dienst en Product van Powerful Mind & Body en elke Overeenkomst.

2.2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk, tenzij Partijen dat schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer worden door Powerful Mind & Body uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Aanbod, totstandkoming Overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Powerful Mind & Body zijn vrijblijvend en gelden voor de duur zoals daarbij is vermeld.

3.2. Een Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding van Powerful Mind & Body van een bestelling, inschrijving of opdracht van Afnemer.

3.3 Powerful Mind & Body behoudt zich het recht voor een bestelling, inschrijving of opdracht van een Afnemer niet te aanvaarden, zie ook artikel 8.1.1. In dat geval zal de Afnemer hiervan per direct (schriftelijk) in kennis worden gesteld en zal een eventuele betaling voldaan door de Afnemer per omgaande worden gerestitueerd.

 

Artikel 4. Koop op afstand

4.1. Indien en voor zover Afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en er sprake is van een koop op afstand, zijn de bepalingen van dit artikel van toepassing.

4.2. Artikel 7:46f lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

4.3. In afwijking van het bepaalde in artikel 9 heeft Afnemer de mogelijkheid de Koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen (herroepingstermijn). Het inroepen van de ontbinding dient te geschieden door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan Powerful Mind & Body die Powerful Mind & Body binnen de herroepingstermijn moet hebben bereikt. De herroepingstermijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door Afnemer of een vooraf door Afnemer aangewezen en aan Powerful Mind & Body bekendgemaakte vertegenwoordiger.

4.4. Tijdens de herroepingstermijn zal Afnemer zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakkingsmaterialen. Afnemer zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en originele verpakking aan Powerful Mind & Body retourneren, conform de door Powerful Mind & Body verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.5. Indien Afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van terugzending van het product voor zijn rekening. Terugzending dient te geschieden naar het adres zoals vermeld bovenaan deze algemene voorwaarden.

4.6. In afwijking van het bepaalde in artikel 9 dient Afnemer klachten binnen bekwame tijd na de ontdekking dat het product niet aan de overeenkomst voldoet schriftelijk aan Powerful Mind & Body te melden.

 

Artikel 5. Prijzen

5.1. De prijzen van een Dienst of een Product zijn inclusief omzetbelasting en eventueel andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief eventuele transport- of verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld door Powerful Mind & Body. Powerful Mind & Body behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, ook na de totstandkoming van de Overeenkomst.

5.2. Indien de Overeenkomst is gesloten met een Afnemer zijnde een natuurlijk persoon die handelt buiten de uitoefening van een beroep of bedrijf en een prijsverhoging vindt plaats binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst, is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Afnemer is gehouden de ontbinding van de Overeenkomst binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de mededeling tot prijsverhoging van Powerful Mind & Body de ontbinding in te roepen. Indien de levering van een Dienst of Product plaatsvindt na drie maanden vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst, is Afnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

 

Artikel 6. Betaling

6.1. Betaling dient te geschieden in Euro’s en uiterlijk binnen twee (2) dagen na factuurdatum door overmaking op een door Powerful Mind & Body aangewezen bankrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen.

6.2. Verrekening met vorderingen die Afnemer meent te hebben op Powerful Mind & Body. of opschorting van betalingen zijn slechts toegestaan na schriftelijke instemming van Powerful Mind & Body.

6.3 Abonnementen worden automatische verlengd, tenzij het op tijd wordt stop gezet.

 

Artikel 7. Levering en leveringstermijn

7.1. De door Powerful Mind & Body opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen en vangen aan op de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die benodigd zijn voor de levering door Afnemers aan Powerful Mind & Body ter beschikking zijn gesteld.

7.2. De levering van een Product geschiedt per post. Indien levering per post niet mogelijk is, wordt Afnemer daarvan op de hoogte gesteld en in de gelegenheid gesteld een Product af te halen op een nader door Powerful Mind & Body aan te wijzen adres dan wel de levering van het Product per transportbedrijf te laten bezorgen. De transportkosten dienen door Afnemer te worden voldaan.

Artikel 8. Klachten, retouren

8.1. Klachten van Afnemer binnen acht (8) dagen na de verzending van het Product of na verlening van de Dienst dienen schriftelijk te geschieden, onder vermelding van een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van het desbetreffende factuurnummer. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt iedere aanspraak van Afnemer jegens Powerful Mind & Body inzake gebreken van het geleverde Product en de geleverde Dienst.

8.2. Indien de klacht zich richt tegen een Product, is Afnemer slechts gerechtigd het Product te retourneren aan Powerful Mind & Body indien het Product niet is besteld of is beschadigd en slechts na schriftelijke instemming van Powerful Mind & Body. De kosten van retourzending komen voor rekening van Afnemer.

8.3. Afnemer dient in dat geval het Product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en originele verpakking aan Powerful Mind & Body te retourneren, conform de door Powerful Mind & Body verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Na ontvangst van het Product door Powerful Mind & Body zal Powerful Mind & Body zo spoedig mogelijk zorgen voor de levering van het bestelde of de vervanging van het beschadigde Product, indien Powerful Mind & Body de klacht en de retourzending gegrond acht.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merk- en modelrechten, komen uitsluitend toe aan Powerful Mind & Body of aan licentiegevers van Powerful Mind & Body.

9.2. Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten onthouden op straffe van verbeurte van een onmiddellijke opeisbare boete van € 5.000,=, voor iedere overtreding te vermeerderen met een boete van € 500,= voor iedere dag(deel) dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Powerful Mind & Body op nakoming, schadevergoeding en winstafdracht.

9.3. Afnemer is verplicht iedere inbreuk van derden op de intellectuele eigendomsrechten van Powerful Mind & Body per direct en schriftelijk aan Powerful Mind & Body te melden. Afnemer zal zonder schriftelijke instemming van Powerful Mind & Body, op geen enkele wijze zelf, in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden. Afnemer is verplicht zijn medewerking te verlenen aan maatregelen die Powerful Mind & Body neemt tegen derden die inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van Powerful Mind & Body of haar licentiegevers.

Artikel 10. Aansprakelijkheid van Powerful Mind & Body en vrijwaring

10.1. De totale aansprakelijkheid van Powerful Mind & Body voor directe schade wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is behoudens eventuele dwingendrechtelijke verplichtingen uit de wet is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of van bewuste roekeloosheid van de directie van Powerful Mind & Body, In geval van opzet of roekeloosheid van de directie van Personal Powerful Mind & Body is de totale aansprakelijkheid van Powerful Mind & Body beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag gelijk aan de bedongen prijs van het geleverde Product of de geleverde Dienst, exclusief omzetbelasting.

10.2. De totale aansprakelijkheid van Powerful Mind & Body voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Afnemer, is onder alle omstandigheden uitgesloten.

10.3. Afnemer vrijwaart Powerful Mind & Body voor alle aanspraken van derden ter zake van door Powerful Mind & Body geleverde of ter beschikking gestelde Producten en Diensten, tenzij in rechte komt vast te staan dat (1) sprake is van opzet of roekeloosheid van de directie van Powerful Mind & Body en (2) Afnemer geen enkel verwijt treft.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en risico

11.1. Geleverde Producten blijven in eigendom van Powerful Mind & Body tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen Afnemer uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door Powerful Mind & Body geleverde Producten is verschuldigd.

11.2. Afnemer is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van niet betaalde Producten deugdelijk te verzekeren en tijdig de verzekeringspremies te betalen, welke verzekering op verzoek van Powerful Mind & Body dient te worden aangetoond. De geleverde Producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan Afnemer volledig voor rekening en risico van Afnemer.

Artikel 12. Toepasselijk recht

12.1. Op deze algemene voorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is uitgesloten.

Artikel 13. Geschillenbeslechting

13.1. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met en voortvloeiende uit door een Overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank van Amsterdam.

Aanvullende algemene voorwaarden

  1. Geboekte trainingen kunnen tot 24 uur van tevoren worden afgezegd, anders wordt het volledige bedrag voor de betreffende les in rekening gebracht.
  2. Bij een ziekmelding kunnen geboekte trainingen tot 12 uur van tevoren worden afgezegd. Anders wordt het volledige bedrag voor de betreffende les in rekening gebracht.
  3. In geval van verzuim wordt het volledige bedrag van de betreffende les in rekening gebracht.
  4. Bij het te laat komen van 30 minuten gaat de les niet door en kom je niet in aanmerking voor restitutie.
  5. Elk contract is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
  6. In geval van aantoonbaar onvermogen om deel te kunnen nemen aan de trainingen, kan in overleg de geldigheidsduur worden opgeschort.
  7. Er wordt geen geld teruggegeven.
  8. Powerful Mind & Body is niet aansprakelijk voor blessures/klachten of verloren spullen.
  9. Het is niet mogelijk om iemand anders mee te nemen naar de trainingen.